logo
เชอรี่ กิฟท์ แอนด์ ทอยส์ ช๊อป

ข้อมูลการชำระเงิน


สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

พงษ์ โอฬารธนกุล

481-0-00036-2

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

พงษ์ โอฬารธนกุล

009-6-00013-1

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

พงษ์ โอฬารธนกุล

937-0-00463-3

( ออมทรัพย์ )